Integritetspolicy - Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy - Behandling av personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga


C & E Gastro-Import Aktiebolag med organisationsnummer 556531–6311 och adress La Cours gata 6, 252 31 Helsingborg (”Vi”, ”Oss”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Under vissa omständigheter kan någons IP-adress, hårfärg och arbetsmässiga eller politiska åsikter också anses vara personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dels dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning, betalning och om du har handlat via vår hemsida för att kunna skicka en orderbekräftelse och leverera din beställning. Personuppgifter behandlas också för att kunna skapa inloggningskonton för ditt företag och för att kunna administrera ditt konto.

Inkommande e-post och telefonsamtal

Om du kontaktar oss per e-post eller per telefon behandlar vi ditt telefonnummer, din e-postadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens för att kunna besvara ditt meddelande samt för att tillhandahålla information om oss och om vår verksamhet. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och att tillhandahålla information. Behandlingen sker till dess att 3 månader har passerat, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns.


Beställningar– för företag

När du agerar som kontaktperson för ett företag (ställföreträdare, bolagsman, borgensman) och beställer varor av oss eller skapar ett kundkonto behandlar vi ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Därutöver behandlar vi även ditt personnummer i de fall ditt organisationsnummer är ditt personnummer, d.v.s. om du driver enskild firma. Behandlingen sker för att kunna tillhandahålla varorna, för att fullgöra vårt ansvar för varornas korrekthet, för att skriftväxla rörande varorna samt för att ställa ut faktura. Dessa behandlingar är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal som du träffar med oss. Behandlingen sker under den tid som det finns ett gällande avtal med det företag du representerar eller så länge som du kan anses vara aktiv kund hos oss, eller till dess att vi att har fått information om att du har avslutat en anställning som är relevant för avtalet.


Arbetssökande

Som arbetssökande hos oss behandlar vi de uppgifter som du själv har uppgivit till oss antingen via mejl, brev, telefon, andra kommunikationsplattformar eller genom kontakt med vår personal. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av vår verksamhet.

När du ansöker om en tjänst hos oss är vår behandling av personuppgifter nödvändig för att vidta åtgärder innan anställningsavtal eller liknande ingås.  Vi behöver behandla uppgifter om arbetssökande för att exempelvis kunna rekrytera rätt person till rätt tjänst, hantera ansökningar intervjuer och beslutsfattande i ett rekryteringsförfarande eller uppfylla rättsliga förpliktelser eller kunna ingå och fullgöra anställningsavtal samt uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.

Behandlingen sker till dess att ansökningsprocessen har avslutats eller om ett samtycke har lämnats till att samtycket återkallas.


Marknadsföring

När du registrerar ett kundkonto hos oss behandlas ditt namn och din e-postadress för att sända dig marknadsföring och erbjudanden som rör vårt sortiment. Den lagliga grunden för denna behandling är att vi har ett berättigat intresse av att visa upp vår fulla varukatalog för dig som är kund. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under hela avtalstiden. Du har när som helst möjlighet att invända mot marknadsföring genom att kontakta oss. 


Arkivering av räkenskapsuppgifter

I den mån ditt namn eller din adress förekommer i vår räkenskapsinformation kommer dessa uppgifter att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska arkivera räkenskapsinformation. Behandlingen är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskapsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandlingen består i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 


Produktansvar

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om dig i egenskap av representant för ett företag för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser avseende produktansvar och produktsäkerhet, såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid en defekt eller hälsovådlig vara. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen sker under den tid som krävs för att uppfylla den rättsliga förpliktelsen avseende produktansvar och produktsäkerhet. 


Alkoholtillstånd

Vi kan komma att göra en kontroll av alkoholtillstånd, dels vid anmälan som ny kund samt löpande. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kommer att sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser avseende kontroll av alkoholtillstånd.  


Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part som behandlar informationen för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Det kan hända att vi lämnar ut dina uppgifter till våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster. Vi kommer exempelvis alltid behöva lämna ut dina personuppgifter till vår leverantör för att denne ska kunna leverera varorna på korrekt adress. 


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än vad som angivits i denna policy.  Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. Om du lämnat ditt samtycke till att vi samlar in personuppgifter kan det också hända att vi sparar dem även efter avtalstidens slut.  Du kan närsomhelst återkalla ditt samtyckte till att låta oss behandla dina personuppgifter. 


Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på sverige@gastro-import.com

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran. 


Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 


Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.


Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.


Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.
Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 


Övrigt

Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy och ny version blir gällande när den finns tillgänglig på vår webbplats https://www.gastro-import.se/.Om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.


Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till sverige@gastro-import.com eller genom att ringa oss på telefonnummer 042-29 60 00 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Se hele vårt

SORTIMENT

Les mer om våre produkter

Klikk her